با یاری پرودگار و تلاش و پیگیری مستمر مدیران و کارشناسان مجوز فعالیت این شرکت به مدت 5 سال توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تمدید گردید تا همانند گذشته در عرصه اقتصاد و صنعت بازوی توانای کشور بزرگ ایران باشد.